Hakkımızda

KALİTE POLİTİKAMIZ

Misyon, vizyon ve değerlerimiz doğrultusunda, hastanın ve yakınlarının ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, hasta bakımı ve yönetim standartlarında sürekli iyileşmeyi sağlamak, hastalara saygın, temiz, güvenilir bir ortamda yüksek kalitede hizmet vermek ve hastaların hayat kalitesini arttırmaktır.

Sağlık sektöründe son yıllarda gerçekleşen hızlı gelişmeler ile birlikte, artan hizmet talep ve beklentilerini karşılamak ve hasta güvenliği ile hasta kalitesinin uluslararası düzeyde kabul edilebilirliğini sağlamak amacı ile, hastanemiz dünyanın sağlık standartları çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

48. yılında Çankaya Hastanesi uluslararası kalite kuruluşları ile birlikte çalışmaktadır.

Kalite Yönetim Birimi

Hastanemizde kalite çalışmaları “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında Sağlıkta Kalite Standartları - Hastane seti doğrultusunda yürütülmektedir. Kalite Yönetim Birimimiz, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirme, geliştirme ilkelerinden hareketle sağlık hizmet kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi ve sağlıkta kalite çalışmalarının etkin, istikrarlı ve verimli bir şekilde sürdürülmesi için çalışmalarını yürütmektedir.

SKS - Hastane setine göre hastanemiz kalite çalışmaları beş boyutta ele alınmaktadır.

1. Kurumsal Hizmetler Boyutu

Hastanede tüm çalışanların yer aldığı etkin bir kalite yönetim yapılanması meydana getirerek, kaliteli hizmet sunumuna ilişkin faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.
 • Kurumsal Yapı
 • Kalite Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk

2. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler Boyutu

Hastaların temel haklarını, güvenliğini ve memnuniyetini, çalışanların ise sağlıklı bir çalışma ortamı içinde olmalarını sağlamak, sunulan hizmetlere hasta ve çalışan perspektifinden bakmak amacıyla hazırlanmış standartlar içerir.
 • Hasta Deneyimi
 • Hizmete Erişim
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı

3. Sağlık Hizmetleri Boyutu

Hastanede verilen tüm tıbbi hizmet süreçlerinin SKS-Hastane hedefleri kapsamında verilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.
 • Hasta Bakımı
 • İlaç Yönetimi
 • Enfeksiyonların Önlenmesi
 • Sterilizasyon Hizmetleri
 • Radyasyon Güvenliği
 • Acil Servis
 • Ameliyathane
 • Yoğun Bakım Ünitesi
 • Biyokimya Laboratuvarı

4. Destek Hizmetleri Boyutu

Tıbbi hizmet süreçlerinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli alt yapıyı oluşturmak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.
 • Tesis Yönetimi
 • Otelcilik Hizmetleri
 • Bilgi Yönetim Sistemi
 • Malzeme ve Cihaz Yönetimi
 • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
 • Atık Yönetimi
 • Dış Kaynak Kullanımı

5. Gösterge Yönetimi Boyutu

Belirlenen süreçlere yönelik performansı izleyip değerlendirmek sureti ile kalitenin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış standartlar içeren bölümlerden oluşan boyuttur.
 • Göstergelerin İzlenmesi
 • Bölüm Bazlı Göstergeler
 • Klinik Bazlı Göstergeler

KOMİTE ve EKİPLERİMİZ

Komite ve ekiplerimiz düzenli olarak toplantılar düzenlemekte ve görev alanlarına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yürütmektedir.